Анхны нөхцөлтэй бодлого Жишээ 3

Жишээ 3

Доогуураа цоорхой сав руу ус юүлж байна. Эхлээд сав хоосон байх ба t минутын дараа сав устай болсон гэе. Сав руу ус минутад тогтмол 100 хурдтай юүлнэ. Харин савнаас ус минут тутамд хурдтай гоожно. k - пропорцоналийн коэффициент. 20 минутын дараа 600 байсан бол а) ус юүлж эхэлснээс хойш 30 минутын дараа сав ямар хэмжээний устай болсон байх вэ? б) Хугацаа өнгөрөх тусам саван дахь усны эзлэхүүн яаж өөрчлөгдөх вэ?