Αρχείο1

Ερώτηση1

Γράψτε την εξίσωση της ευθείας .

Ερώτηση2

Εντοπίστε τα σημεία τομείς με τους άξονες.

Ερώτηση3

Τι παριστάνει ο λόγος Υπολογίστε τον λόγο αυτό.

Ερώτηση4

Υπολογίστε την εφΒ. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την ερώτηση3;

Συμπέρασμα

Γράψτε το συμπέρασμα που καταλήξατε από τις ερωτήσεις3 και 4.

Ερώτηση5

Μετακινήστε τον δρομέα -2 α < 0. Τι παρατηρείτε σε σχέση με τι γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα χχ'; Μετακινήστε τον δρομέα 0< α 2 . Τι παρατηρείτε σε σχέση με τι γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα χχ'; Μετακινήστε τον δρομέα α = 0. Τι παρατηρείτε για την ευθεία;

Ερώτηση6

Μετακινήστε τον δρομέα α = 1 και β = 0. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την ευθεία; Μετακινήστε τον δρομέα α = -1 και β = 0. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την ευθεία;