Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kružnice v axonometrii

Zobrazte kružnici, která leží v rovině rovnoběžné s osou x.
Kružnice k(S,r) leží v rovině ρ rovnoběžné s osou x. Axonometrickým průmětem kružnice je elipsa, jejíž hlavní osa leží na přímce rovnoběžné s průsečnicí roviny ρ a axonometrické průmětny, tedy hlavní osa AB je rovnoběžná s axonometrickou stopou roviny ρ, |AB|=2r. Vedlejší osu omezíme: 1. Zp. – rovinu ρ otočíme do axonometrické průmětny; 2. Zp. - najdeme bod, který leží na kružnici k. Ve skutečnosti (vzhledem poloze roviny ρ) svírá nárysná a bokorysná stopa pravý úhel, jestliže bodem A vedeme rovnoběžku s nárysnou stopou a bodem B vedeme rovnoběžku s bokorysnou stopou, jejich průsečíkem je bod M, který podle Thaletovy věty leží na kružnici k. Vedlejší osu tedy omezíme pomocí rozdílové proužkové konstrukce, protože známe hlavní vrcholy elipsy a další bod. Nyní může vyrýsovat elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic.