Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Tetivni četverokut

Podsjetimo se što je tetiva: tetiva je dužina koja spaja bilo koje dvije točke kružnice. Kako bismo definirali tetivni četverokut? Pogledaj konstrukciju i pokušaj zaključiti. Konstruiraj to u svoju bilježnicu, zapiši definiciju tetivnog četverokuta, a potom klikom na potvrdni okvir Definicija pogledaj jesi li dobro definirao/la tetivni četverokut. Tetivni četverokut možemo definirati na nekoliko načina. Razmotri svaku od ponuđenih definicija. Jedna od njih nije potpuna. Pokušaj sam zaključiti koja. U ovoj lekciji razmatramo samo konveksne četverokut. Konveksni je četverokut onaj kojemu spojnica bilo kojih dviju točaka četverokut cijela leži unutar tog četverokut. Promotri kutove tetivnog četverokut. Posebno promotri sumu mjera nasuprotnih kutova. Što primjećuješ? Mijenjaj položaj točaka A, B, C, D, ali tako da to i dalje bude konveksni četverokut. Je li se suma mjera nasuprotnih kutova promijenila? Vrijedi li to uvijek? Zaključak zapiši u bilježnicu, a potom na uratku provjeri jesi li dobro zaključio/la. Vrijedi li ista relacija i za vitopere (nekonveksne) četverokut?