Circumferència d'Apol·loni

  • Apol·loni (s.III aC) estudia aquesta circumferència en la seva obra desapareguda Llocs plans. Ell no en fou el descobridor perquè aquesta circumferència apareix en el tractat Meteorològic d’Aristòtil (s.iv aC)
  • La construcció que es presenta està basada en el teorema de la bisectriu.
  • Un tractament d'aquesta circumferència el podeu trobar a Estudis i activitats sobre problemas clau de la història de la matemàtica, pàg. 226-229

Una activitat per a 1r de Batxillerat