Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

اعداد صحیح با استفاده از دماسنج

در این محتوا 8 نوع سوال مطرح می شود. که با زدن دکمه سوال جدید قابل مشاهده خواهد بود. در هر سوال می توانید با تغییر نقطه لوزی شکل روی دما سنج مسئله خود را مدل سازی کنید.