Realni brojevi 1.1.

Tema:
Brojevi

1.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

U računu primijenili smo

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

3.

Ako je zbroj dvaju brojeva različitih od nule jednak nula, ti brojevi su

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

4.

Za svaki cijeli broj n broj 2n + 5 je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

5.

Ako je zbroj tri uzastopna cijela broja jednak 333, najmanji od njih je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

6.

Ivanu je n godina. Josip je 5 godina mlađi od njega, a 3 je godine stariji od Luke. Sva trojica imaju ukupno

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

7.

Ako cijeli broj n pri dijeljenju sa 7 daje količnik 7 i ostatak 3, onda je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

8.

Samo je jedan od navedenih brojeva djeljiv s 8. Koji?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

9.

Ako je , onda je jednako

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

10.

Ako je te , onda je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

11.

Jednakost ispunjena je za

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

12.

Na 555. mjestu iza decimalne točke u decimalnom zapisu broja nalazi se znamenka

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

13.

Ako je , onda je jednako

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

14.

Ako su veličine kutova u trokutu u omjeru 3 : 4 : 5, najveći je kut trokuta jednak

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

15.

Aritmetička sredina dvaju brojeva a i b jednaka je 8. Ako je a = 7 , onda je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

16.

Cijena džepnog računala snižena je s 40 na 34 kune. Izraženo u postocima to je smanjenje za

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)