آمار

:نویسنده
Taraneh Sepahpour
لغزنده ها را تغییر دهید هر یک از a,b, c,d,eدر داخل جعبه را تغییر دهید با این کار داده های مسئله را وارد خواهید کرد و نرم افزار واریانس آن داده ها را خواهد داد.با تغییر لغزنده ها داده ها در عددی ثابت ضرب و یا با عددی ثابت جمع می شوند، تغییرات را در متن توضحات نمایش میدهد.