میوه فروش

:نویسنده
saeed
میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هرکیلوگرم 5200 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هرکیلوگرم 5100 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت.
این میوه فروشی از این کار خود چقدر سود برده است؟