سوال 3 (رسم خط عمود)

:موضوع
هندسه

این سوال با سوال 2 کمی تفاوت دارد. خوب دقت کنید و یک خط بکشید که از نقطه‌‌ی قرمز بگذرد با پاره‌خط نارنجی زاویه‌ی ۹۰ درجه بسازد.