Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Derivacije višeg reda

Ako funkcija ima derivaciju u svakoj točki intervala , onda je i funkcija definirana na tom intervalu. Njezinu derivaciju označavamo s i nazivamo drugom derivacijom funkcije . Analogno se definiraju derivacije višeg reda. Primjer za funkciju : . Akceleracija je derivacija brzine. Kako je brzina derivacija puta po vremenu, akceleracija je druga derivacija puta po vremenu.

Zadatak

Na slici je graf funkcije i grafovi njene prve i druge derivacije. Odredi uz obrazloženje koji je graf funkcije, a koji su grafovi derivacija?