Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

دایره محیطی کپی از

موضوع: دایره و مثلث هدف: درک شهودی محل قرار گرفتن مرکز دایره ی محیطی یک مثلث
شرح فعالیت: به نظر شما چطور می توان دایره ای رسم کرد که از رأس های یک مثلث بگذرد؟ در مثلثABC ، عمود منصف اضلاع رسم شده است. عمود منصف ها همدیگر را در نقطه ی O قطع کرده اند. آیا می توانید دلیل مساوی بودن پاره خط های OA, OB OC را بیان کنید؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. به مرکز O و به شعاع OA دایره ای رسم کرده ایم. بررسی کنید اگر نقاط A, B, C را جا به جا کنیم، یا دایره ی رسم شده همیشه از سه رأس مثلث عبور خواهد کرد؟ به این دایره، دایره ی محیطی مثلث گفته می شود. با جا به جا کردن نقاط کاری کنید نقطه ی O بر ضلع BC منطبق شود. در این صورت زاویه ی A چند درجه خواهد شد؟