جعبه ای با حجم بزرگ

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حجم
می خواهیم با استفاده از یک مقوای نازک چهار گوش، جعبه ای بدون در بسازیم که بتوان گوشه هایش را از آن جدا کرد. ابعاد گوشه های ذکر شده را برای جعبه ای که بیشترین حجم را داشته باشد، پیدا کنید.