Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối chuẩn

Lưu ý:

- Sử dụng chuột kéo thanh trượt để thay đổi tham số (n,p) trong phân phối nhị thức và khoảng (a,b) để tính xác suất. - Có thể ẩn/hiện đường cong chuẩn bằng cách chọn/bỏ dấu chọn ở hộp thoại. - Hai điều kiện nêu trên nếu thỏa sẽ cho ta xấp xỉ tốt, và kết quả này có thể xem ở phần minh họa số ở bên phải. - Dễ thấy nếu thỏa điều kiện i) thì điều kiện ii) cũng thỏa mãn. - Đây là hình ảnh minh họa việc xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối chuẩn .