Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció Lineal 1. [ y = mx ]

Fixat en les gràfiques de les funcions lineals.
Totes són rectes per l'origen. La inclinació de la recta depén de la pendent (m). - A major pendent major inclinació. - Si m>0 la gràfica està en el primer i tercer quadrant; si m<0, en el segon i quart.