Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Valor absolut de funció de primer grau.

Fixat en la gràfica de y=m x +n i la corresponent a y= | mx + n|.
Els puns per sota l'eix horitzontal de la primera gràfica, són reflexats segons aquest eix per obtenir la del valor absolut.