ГеоГебра өдөрлөг 2023

Зорилго: ГеоГебра програмыг математикийн сургалтад ашиглаж буй  туршлага, шинэлэг санаа шийдлүүдтэй танилцуулах,  програм дээр ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх; Математикийн багш нар болон багшаар бэлтгэгдэж буй оюутнуудыг мэргэжлийн болон заах арга зүйн  хөгжүүлэлтээр хангах,  мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх чиглэлийн улсын болон олон улсын уралдаанд бэлтгэх  хамтран ажиллах, мэдээллээ хуваалцах
ГеоГебра өдөрлөг 2023