Izračunavanje koordinata točaka koje pripadaju grafu

Da bismo nacrtali graf kvadratne funkcije potrebno je odrediti nekoliko točaka koje mu pripadaju i povezati ih glatkom krivuljom. Popunjavamo tablicu, u kojoj su u prvom stupcu proizvoljne vrijednosti x, a u drugom izračunate vrijednosti funkcije y. U koordinatnom sustavu ucrtavamo točke određene pojedinim parovima .