خط موازی محور ها (1)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: پیدا کردن و حدس زدن معادله خط موازی محور ها با مشاهده مختصات نقاط روی آن شرح فعالیت: نقطه ی A را حرکت دهید. نقطه ی A روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با محورها ی مختصات دارد؟