Objašnjenje

Objašnjenje

Iz pokazanih primjera se vidi da se rotacijom trougla dobijaju tijela koja se sastoje od dvije kupe. Te kupe imaju jednake poluprečnike osnova, visine su jednake ako je u pitanju jednakostranični trougao ili se rotira jednakokraki trougao oko osnovice, a različite ako je u pitanju nejednakostranični trougao ili se rotira jednakokraki trougao oko jednog kraka. Izvodnice su stranice trouglova. Ako želimo da izračunamo površinu ove figure, sigurno nećemo računati površinu baze, već samo površine dva omotača, koje nakon toga saberemo. P=M1+M2 P = (s1+s2). Ako je potrebno da izračunamo zapreminu izračunaćemo zapremine obje kupe i sabrati ih, tj. V=V1+V2 V=1/3 H1 +1/3 H2 ; V=1/3 (H1 + H2 ).