Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Eksponencijalna funkcija

Neka je i realan broj. Funkcija definirana za svaki relan broj naziva se eksponencijalna funkcija. Os apcisa je asimptota te funkcije.

Graf eksponencijalne funkcije

Logaritamska funkcija

Logaritamska funkcija po bazi je pridruživanje kojim se realnom pozitivnom broju pridružuje njegov logaritam po bazi . Pišemo . Vrijedi:

Graf logaritamske funkcije

Uputa:

U danim apletima pomiči klizače i promatraj što se događa. Razmisli: Kada je funkcija rastuća, a kada padajuća?