Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kružnice v axonometrii

Zobrazte kružnici ležící v obecné rovině.
Kružnice k(S,r) leží v obecné rovině. Axonometrickým průmětem kružnice je elipsa, jejíž hlavní osa leží na přímce ronvnoběžné s průsečnicí roviny ρ a axonometrické průmětny, tedy hlavní osa AB je rovnoběžná s axonometrickou stopou roviny ρ, |AB|=2r. Vedlejší osu omezíme: 1. Zp. – rovinu ρ otočíme do axonometrické průmětny; 2. Zp. - najdeme bod, který leží na kružnici k. V rovině ρ sestrojíme spádovou přímku osnovy první, její ax. půdorys najdeme pomocí výšek v trojúhelníku jako směr kolmý na půdorysnou stopu roviny ρ a její ax. průmět získáme jako průsečnici roviny λ s rovinou ρ. Rovina λ prochází osou z a je kolmá k půdorysné stopě roviny ρ. Jestliže bodem A vedeme rovnoběžku s půdorysnou stopou roviny ρ a bodem B vedeme rovnoběžku se spádovou přímkou, jejich průsečíkem je bod M, který podle Thaletovy věty leží na kružnici k. Vedlejší osu tedy omezíme pomocí rozdílové proužkové konstrukce, protože známe hlavní vrcholy elipsy a další bod. Nyní může vyrýsovat elipsu pomocí hyperoskulačních kružnic.