Трансверзала на две прави

Две прави се паралелни само ако збирот на спротивни агли е 180°.
Помести ја точката Т, збирот на аглите останува ист (самите агли се менува, но нивниот збир останува ист). Помести ја точката Р или Ѕ да бидат правите р и с паралелни, збирот е 180°.