Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

قضایای مرتبط با تالس

موضوع: تالس هدف: درک قضیه ی رسم خطی موازی ضلع سوم از وسط یک ضلع مثلث شرح فعالیت: در شکل مثلث ABC دیده می شود. می خواهیم این موضوع را به کمک نرم افزار GeoGebra بررسی کنیم که اگر از وسط یک ضلع، خطی موازی ضلع دیگر رسم شود، آیا از وسط ضلع سوم نیز عبور می کند؟ سعی کنید بدون اینکه مراحل زیر بخوانید به کمک ابزارهای موجود، این کار را انجام دهید...