کشف خط عمود

Topic:
Geometry

یک دکمه‌ی جدید در صفحه‌ی زیر فعال شده. با این دکمه می‌توانی خطِ عمود بکشی روی دکمه‌ی جدید کلیک کن. حالا بدون این که جای اشتباهی کلیک کنی، ابتدا روی پاره‌خط زرد و بعد روی نقطه‌ی قرمز کلیک کن جئوجبرا خود به خود یک خط می‌کشد که بر پاره‌خط زرد عمود است و از نقطه‌ی قرمز می‌گذرد حالا ابزار را عوض کن و فلش را بردار. تو می‌توانی نقطه‌ی قرمز را جابه‌جا کنی. نقطه‌ی قرمز را جابه‌جا کن و ببین چه اتفاقی می‌افتد