Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Polinomi de Taylor de la funció tangent

Visualització geomètrica del Polinomi de Taylor de la funció Podeu escollir el grau del polinomi de 1 a 20 Podeu escollir el punt de desenvolupament de -5 a 5 Si baixeu el fitxer ggb podeu canviar la funció