เวกเตอร์ในสามมิติ

เวกเตอร์ในสามมิติ เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษา เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน
เวกเตอร์ในสามมิติ