Punts de tall d'una recta amb els eixos de coordenades

Els punts de tall amb l'eix X tenen una coordenada igual a zero, quina és? Els punts de tall amb l'eix Y tenen també una coordenada igual a zero, quina és? Es poden trobar aquests punts resolent equacions. Com ho faríeu?
Dibuixeu un exemple i calculeu els punts de tall amb els eixos, a la vostra llibreta.