Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Superfícies de revolució en 3D

Material de Bernat Ancochea Determinació de la superfície de revolució generada per la rotació d'una funció entre dos valors definits per l'usuari al voltant de l'eix d'abscisses i del d'ordenades. Es pot visualitzar la trama i afegir un paràmetre a la definició de la funció.