فرم شیب خط

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: درک رابطه و فرم کلی معادله خط و تشخیص شیب و عرض از مبدأ شرح فعالیت: معادله یک خط را می توان به صورت کلی ax+by=c نوشت. در شکل شما خطی می بینید که معادله ی آن به صورت گفته شده در گوشه ی تصویر نشان داده شده است. لغزنده های a ، b و c برای تنظیم مقادیر a ، b و c در معادله ی ax+by=c در نظر گرفته شده اند.