Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

elmtv-807-0115hL-1

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 807 - חורף תשע"ה - 2015 - שאלה 1 סרגל הגרירה מציג את המעגל הקנוני הנתון עם רדיוס שונה מהנתון הנקודה הכחולה הגדולה על המעגל ניתנת להנעה הנע אותה לאחר סימון סעיף א2 שבו יוצג גם המקום הגאומטרי עקבות הנקודה יהיו על המקום הגאומטרי הנתון בשאלה שים לב להניע את הנקודה על כל רביעי המעגל, כלומר: גם על חלקו השמאלי וגם על חלקו התחתון כדי לראות את סעיף ב יש לגרור את הנקודה עד שתשב על הציר האנכי אם אתה מתקשה לבצע זאת, הדבר נובע מעדינות הדיוק במקרה זה הגדל (זום) את סביבת הנקודה וגרור אותה בעדינות