Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

פונקציה ריבועית-הצורה הקודקודית

כאן נחקור את השפעת הפרמטר p על הגרף של הפונקציה הריבועית
נסה, ע"י שינוי ערכי הפרמטר p לתאר במלים את השפעתו של פרמטר זה על גרף הפונקציה