Hur beskriver vi en vektor geometriskt?

Geometrisk beskrivning

Hur kan vi rita storhet som har både storlek och riktning? Vi kan använda pilar för att beskriva vektorer geometriskt. Längden på pilen anger storleken och riktningen på pilen riktningen.

Vilka vektorer är lika?

Om två vektorer har samma riktning och samma storlek så är de lika. En vektors position har alltså inte någon betydelse för den matematiska definitionen.

Pröva att ändra på punkterna A och B. Vad händer? Vilken slutsats kan du dra om de två vektorerna?