stereografische projectie

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
Het beeld van een punt op de aardbol wordt bepaald door een lijn vanuit een punt op de evenaar tegenover het gegeven punt. Elke lengtegraad heeft dus een apart projectiecentrum. Rechts zie je de breedtegraden afgebeeld op gelijke afstand van elkaar. Versleep het rode punt op de aardomtrek.
  • Welk deel van de aarde wordt afgebeeld?
  • Welke vervormingen verwacht je in de projectie als je projectie vergelijkt met equidistante breedtegraden?
Points on the globe are pictured on the cylinder by lines from the point on the equator opposite to the given point. Each longitude has its own centre of projection. On the right you can see equidistant latitudes. Drag the red point on the circumference.
  • Which part of the globe is pictured?
  • Which distortions do you expect when comparing the projection with the equidistant latitudes?