Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

اشکال با یک محور تقارن

توضیح: در شکل زیر دو چهار ضلعی که قرینه ی یکدیگر هستند و یک محور تقارن می بینید، می توان با حرکت دادن دو نقطه ی آبی متحرک شکل تقارن را تغییر داد.
فعالیت: موقعیت خط راست و مکان چند ضلعی را تغییر دهید، تا چند ضلعی و قرینه اش روی هم منطبق شوند. در این حالت، محور تقارن بر خط راست منطبق می شود. 1. این چند ضلعی، چه تعداد محور تقارن دارد؟ با حرکت دادن نقطه ی مشکی درستی جواب خود را بررسی کنید.