ویژگی بیضی کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
:موضوع
بیضی
شکل زیر یک بیضی است، که شما می توانید با حرکت دادن نقاط آبی در آن تغییراتی ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز را به سمت بالا حرکت داده و مشاهدات خود را توضیح دهید. از دومین نقطه ی متغیر، برای تغییر دادن جهت شعاع استفاده کرده و مجدداً متحرک سازی را تکرار کنید. با کشیدن رأس های بیضی شکل آن را تغییر دهید. 1. آیا تمام خطوطی که از یک کانون خارج شده، پس از بازتاب از محیط بیضی به کانون دیگر می رسند؟ با کشیدن رأس راست بیضی، آن را به دایره تبدیل کنید. شکل را با دقت بررسی کنید. 2. در دایره، برای یک شعاع خارج شده از کانون و بازتاب شده به کانون دیگر چه اتفاقی می افتد. 3. خط مماس با شعاع دایره، چه زاویه ای می سازد؟