El teorema de Varignon

Donat un quadrilàter qualsevol, fes la construcció següent:
  • Troba els punts mitjans dels seus costats
  • Construeix un quadrilàter que tingui per vèrtexs aquests punts mitjans.
Mou els vèrtexs del quadrilàter inicial i observa com va canviant la forma del quadrilàter inscrit. Quina propietat conserva?