Vizualizacija granične vrijednosti niza

Točka A(n,1/n) se pomjera, pomjeranjem klizača n. Točka n_0(1/[ε],[ε]) se mijenja ako se mijenja ε.
Točka A je obojana u crveno, ako su vrijednosti ordinate točke A manje od ε. Točka A je obojana u plavo, ako su vrijednosti ordinate točke A vece od ε.