زاویه های داخل دایره کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
موضوع: دایره و زاویه هدف: پیدا کردن مقدار زاویه ی داخل دایره با توجه به کمان های ایجاد شده
شرح فعالیت: دو وتر متقاطع در یک دایره رسم کرده ایم. همان طور که در شکل می بینید این دو وتر دو کمان a و b را روی دایره ایجاد کرده اند. اندازه ی دو وتر و مجموع آن ها در کنار شکل نوشته شده است. زاویه ی بین دو وتر نیز مشخص است... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با حرکت دادن نقاط A، B، C و D بگویید چه رابطه ای بین اندازه ی کمان ها و زاویه ی بین دو وتر وجود دارد؟