Гарын авлага, орчуулгын ном

  1. Ц.Навчаа, Б.Гэрэлчимэг, А.Амарзаяа Геогебра гарын авлага 4.2. хувилбар, 15.6 х.х., 2013 он [Үзэх]
  2. Ц.Навчаа "Сонгодог программын сургалт" ГеоГебраНом, 2018 он [Үзэх]
  3. Ц.Навчаа, Б.Ганчимэг "Материалуудыг хэрхэн ашиглах талаар суралц" ГеоГебраНом, 2020 он [Үзэх]
  4. Ц.Навчаа, Б.Ганчимэг "ГеоГебра ангид суралцах" ГеоГебраНом, 2021 он [Үзэх]