Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Copia de Corbes de solubilitat

Construcció que mostra les corbes de solubilitat de tres sòlids iònics: NH4Cl, KCl i NaCl. Per a cada substància es mostren els punts experimentals, la corba de regressió i els valors de la solubilitat en funció de la temperatura.
1. Elabora una taula que mostri la solubilitat del clorur d'amoni (NH4Cl) a les temperatures següents: 0, 10, 20, 40, 60, 80 i 100 ºC. 2. Escriu en ordre creixent de solubilitat els tres soluts a les temperatures següents: (a) 10 ºC; (b) 20 ºC; (c) 60 ºC. 3. Escriu la solubilitat de cada substància a la temperatura indicada: (a) NH4Cl a 33,5 ºC; (b) KCl a 55,8 ºC; (c) NaCl a 83,1 ºC. 4. Indica a quina temperatura o intèrval de temperatures corresponen les següents solubilitats: (a) 38,9 g NaCl / 100 g H2O; (b) 37,1 g KCl / 100 g H2O; (c) 62,6 g NH4Cl / 100 g H2O. 5. Quina massa de KCl es pot dissoldre en 100 g d’aigua, a la temperatura de 50 ºC? 6. Quina massa de NaCl es pot dissoldre en 200 g d’aigua, a la temperatura de 70 ºC? 7. Volem preparar una dissolució a 20 ºC dissolent 15 de NH4Cl en 50 g d’aigua. Es dissoldrà tot el solut? En cas negatiu, quant de solut resta sense dissoldre? 8. Volem preparar una dissolució a 25 ºC dissolent 95 de KCl en 250 g d’aigua. Es dissoldrà tot el solut? En cas negatiu, quant de solut resta sense dissoldre?