Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Components d'un vector

Un vector és un segment orientat. Té una direcció, que és la de la recta on està, un sentit, el que va del seu orígen al seu destí, i un mòdul, que és la seva longitud. Per descriure un vector ho podem fer amb les seves components. Marca la casella "components" de l'applet anterior i mira les components de diferents vectors. Les components d'un vector s'escriuen entre parèntesi i separades per una coma. La primera és la component horitzontal o la X. La segona és la component vertical o la Y. Si pensem que un vector és un desplaçament, les seves components ens diuen quant s'ha de desplaçar el punt orígen en les direccions horitzontal i vertical. Per exemple: El vector u= (3,7) ens indica que des del punt orígen A ens hem de desplaçar 3 unitats cap a la dreta i 7 unitats cap amunt per arribar al punt final B.
Mòdul d'un vector Quan tenim les components d'un vector podem calcular el seu mòdul aplicant el teorema de Pitàgores. El mòdul d'un vector s'escriu i es calcula: