رابطه ی فیثاغورس

:نویسنده
ostadkarimabbas
رابطه ی فیثاغورث: فیثاغورث ریاضیدان یونانی است که بین مربعات ساخته شده بر روی سه ضلع مثلث قائم الزاویه رابطه ای راکشف کرد برای پی بردن به این رابطه فعالیت زیررا انجام دهید.