فایلهای متحرک ریاضی ششم

  • کتب ((سری آس: آموزش ساده)) انتشارات گاج
  • مولف : شیما زهره وند، اکرم نژادفلاح، شاهد مشهودی
  • با نظارت علمی: دکتر محمد حسن بیژن زاده
  • متحرک سازی : سید مهدی بشارت
  • مدیر تالیف : علیرضا مزرعتی
  • مدیر انتشارات : ابوالفضل جوکار
  • با همکاری صمیمانه خانم راضیه یادگاری
  • فایلهای متحرک ریاضی ششم