زاویه های مساوی در خطوط موازی و مورب

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: توازی هدف: پیدا کردن زاویه های مساوی در بین خطوط موزای و مورب
شرح فعالیت: به شکل های زیرخوب دقت کنید. در هر شکل کدام زاویه ها با هم مساویند؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. سعی کنید با حرکت دادن نقاط N و M، C، B و نقاط روی خطوط موازی شکل سمت چپ، حالت هایی را ایجاد کنید که بتوان به راحتی از روی شکل مساوی بودن زاویه ها را تشخیص داد. (مثلاً کاری کنید زاویه کوچک و زاویه b بزرگ شود تا بتوان فهمید b یا e مساوی است یا d یا f . دلیل تساوی زاویه های مساوی را با توجه به قضیه خطوط موازی مورب بیان کنید. (بگویید برای تساوی هر دو زاویه کدام خطوط موازی و کدام خط مورب است)