Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Souřadnice bodu A

K zápisu pozice libovolného bodu v rovině slouží pravoúhlá soustava souřadnic.

Pravoúhlá soustava souřadnic

Tvoří ji dvě kolmé přímky x, y. Tyto přímky nazýváme osy x, y. Osa x je vodorovná přímka, osa y je svislá přímka. Osy se protínají v jednom bodě. Tento bod označujeme jako počátek soustavy souřadnic O. Každý bod má v rovině 2 souřadnice. První souřadnice je na ose x, druhá na ose y. Bod A má souřadnice A[x, y].