Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

حالت دو زاویه و ضلع غیر بین در دو مثلث

موضوع: تساوی مثلث ها هدف: تشخیص این موضوع که حالت دو زاویه و ضلع غیر بین حالت تساوی دو مثلث نیست
شرح فعالیت: همانطور که می دانید اگر دو مثلث سه ضلع سه زاویه برابر داشته باشند با هم مساویند. اما آیا می توان دو مثلث یافت که دو ضلع و سه زاویه ی مساوی داشته باشند اما مساوی نباشند؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با جا به جا کردن رأس های مثلث های ABC و DEF ، سعی کنید دو مثلث نا مساوی ایجاد کنید که دو ضلع و سه زاویه ی مساوی داشته باشند. برای این کار بهتر است فقط اضلاع یک مثلث را تغییر دهید. پس از ایجاد این حالت به سؤال زیر پاسخ دهید: برای تساوی دو مثلث برابر بودن دو ضلع و زاویه ی بین یا دو زاویه ی ضلع بین کافی است اما در این فعالیت دو ضلع و سه زاویه نیز کافی نبود، چرا؟