Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Пирамид ба призмийн эзэлхүүнүүдийг визуал загвар ашиглан холбох

Энэ үйл ажиллагаагаар пирамидын эзлэхүүн ба призмийн эзлэхүүний хоорондын хамаарлыг олж мэдээрэй.

Нэгтгэн дүгнэх

Математикийн гүнзгий холбоог ойлгохын тулд дараах нээлттэй асуултуудад өөрөө эсвэл бусадтайгаа хариул.

Суурь ба өндрийг өөрчлөхөд призм ба пирамид хоёрын хооронд юу хэвээр үлдэх вэ?

Суурь ба өндрийг өөрчлөхөд призм ба пирамид хоёрын хооронд ямар ялгаа гарах вэ?

Пирамид ба призм ижил суурь, өндөртэй байх үед пирамидын эзлэхүүнийг призмийн эзлэхүүнд хуваахад ямар харьцаатай байх вэ?

Үнэн эсвэл худал: Призмд түүнтэй ижил суурь, өндөртэй гурван пирамид багтана. Яагаад, эсвэл үгүй?