JEDNAČINE PRAVE I KRUŽNICE - sistem

Tri moguća slučaja

Kružnica je predastavljena jednačinom ( x‒p)²+(y‒q)²= r² p, q , r ϵ R Jednačina prave  y= kx +n  k, n ϵ R   su realni parametri  Ovim sistemom jednačina je potpuno definisan odnos prave i kružnice u ravni.  Sistem može imati 2 ili 1 ili nijedno rešenje.  BROJ REŠENJA SISTEMA JE BROJ ZAJEDNIČKIH TAČAKA PRAVE I KRUŽNICE.

Odnos prave i kružnice

Odnos prave i kružnice
Tri različita položaja prave prema kružnici. Uslov dodira parve i kružnice je dat formulom r2 ( 1+ k2 ) = ( kp ‒ q + r )2 

Pitanje za kraj

Koja prava je tangenta kružnice ?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)