وضعیت یک نقطه و دایره کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
موضوع: دایره و زاویه هدف: درک رابطه ی فاصله ی نقطه تا مرکز با شعاع دایره و موقعیت آن نقطه نسبت به دایره
شرح فعالیت: به نظر شما یک نقطه نسبت به یک دایره چه وضعیتی می تواند داشته باشد؟ یک خط نسبت به یک دایره چطور؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در شکل یک دایره به مرکز A و به شعاع 2 واحد دیده می شود. همچنین خط d و نقطه ی B و فاصله ی این دو مرکز از مرکز دایه نشان داده شده است. با توجه به فاصله ی نقطه ی B از مرکز دایره و ارتباط آن با اندازه ی شعاع دایره چند حالت برای نقطه ی مقابل B قابل تصور است؟ ( با حرکت نقطه ی B این حالت ها را ایجاد کنید) خط d را جا به جا کنید و با توجه به فاصله ی آن از مرکز دایره بگویید چه رابطه ای بین فاصله ی این خط از مرکز و شعاع دایره در حالت های مختلف وجود دارد؟ ( برای جا به جایی خط می توانید مستقیماً روی آن کلیک کرده و آن را جا به جا نمایید یا از نقاط روی خط کمک بگیرید. )